REKLAMA

Regulamin

REGULAMIN DODAWANIA KOMENTARZY W SERWISIE INTERNETOWYM ustrzyki24.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Serwis Internetowy (zwany dalej Serwisem), tj. ?ustrzyki24.pl?, jest zarządzany, administrowany i prowadzony przez Spółkę OBSŁUGA MEDIALNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku pod adresem: 38-500 SANOK, ul. Mickiewicza 29/220-221, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000433465, NIP: 6871956897, REGON: 180887377  (zwanej dalej: OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o. lub zamiennie Administratorem).

§ 2

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przesyłając wiadomość, komentarz, zdjęcie, film, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich przestrzegania w całości.

§ 3

Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 4

Wszelkie wyrazy opisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1)      OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o. lub (zamiennie:) Administrator – to podmiot zarządzający, administrujący i prowadzący Serwis, którym jest Spółka OBSŁUGA MEDIALNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku pod adresem: 38-500 SANOK, ul. Mickiewicza 29/220-221, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000433465, NIP: 6871956897, REGON: 180887377 ;

2)      Serwis – to aplikacja internetowa, administrowana przez OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o., udostępniona w sieci Internet pod adresem www: ?ustrzyki24.pl? umożliwiający Użytkownikowi przesyłanie wiadomości, komentarzy, zdjęć, filmów;

3)      Regulamin – to niniejszy regulamin;

4)      Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną będącą osobą pełnoletnią i mającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, a w szczególności korzysta z Serwisu przesyłając komentarz, wiadomość, zdjęcie lub film za pośrednictwem Serwisu;

5)      Komentarz  oznacza każdą pojedynczą jednostkę treści, umieszczoną pod inną treścią przez Użytkownika, przy pomocy funkcjonalności komentowania, dostępnej pod niektórymi treściami serwisu (np. Artykułami);

WZAJEMNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 5

 1. Dostęp do Serwisu można uzyskać za pośrednictwem sieci Internet w sposób bezpłatny.
 2. Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, teksty, logotypy, elementy graficzne, materiały audio i wideo, aplikacje oraz opracowania stanowią własność Serwisu, wyłączając te informacje i materiały, które są odrębną własnością innych producentów, dystrybutorów, usługodawców i Użytkowników. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza Użytkownikom innymi kanałami elektronicznymi, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 2, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

§ 6

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 2. Użytkownik udziela Serwisowi prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do Serwisu ? nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu Użytkownika z Serwisu.
 3. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne ? chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

 

§ 7

1.  Każdy z Użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.),
 2. nieupubliczniania swoich lub cudzych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,
 3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
 4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu,
 5. zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

2.  Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści:

 1. wulgarnych (art. 3 ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.);
 2. obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych za powszechnie za obraźliwe (art. 202 Kodeksu karnego);
 3. naruszających dobra osobiste innych osób (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 ? 196 i art. 212 oraz 216 Kodeksu karnego);
 4. nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc (art. 119 Kodeksu karnego);
 5. nakłaniających do używanie alkoholu i narkotyków (art. 2 (1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.; art. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);
 6. nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady tzw. netykiety.

3.  Niedopuszczalne jest nieuprawnione korzystania z cudzego wizerunku.

4.  Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Portalu do rozsyłania oraz umieszczania w Portalu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) .
5.  Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

 1. oprogramowania objętego prawami innych osób ? bez właściwego upoważnienia,
 2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
 3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

6.  Komentarze wysyłane wielokrotnie publikowane są tylko raz.
7.  Wszelkie uwagi dotyczące Serwisu, Administratora, itd. nie będą publikowane. Uwagi, sugestie i innego typu zgłoszenia dotyczące Serwisu prosimy kierować bezpośrednio na adres: redakcja@ustrzyki24.pl.

§ 8

 1. W przypadku, w którym materiał (komentarz, informacje nadesłane drogą e-mail?ową itd., itp.) umieszczony przez Użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu Administrator jest uprawniony do jego modyfikacji lub usunięcia bez podania przyczyny i udzielania ostrzeżenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Administrator zastrzega możliwość czasowego, a nawet ostatecznego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu bez podania przyczyny i udzielania ostrzeżenia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania i modyfikowania treści Użytkowników, nawet jeśli nie wystąpił żaden z przypadków opisanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§ 9

 1. Administratorowi przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Serwisu, w tym także prawo do usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
 2. Serwis zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z wcześniej bezpłatnych usług.
 3. O zmianie zasad użytkownicy zostaną w czytelny sposób poinformowani w ramach systemu informacyjnego Serwisu.
 4. Kontynuowanie korzystania przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.

 

§ 10

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w nim informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Serwis.

 

§ 11

 1. Administrator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją Serwisu co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 2. Administrator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i nie jest odpowiedzialny za należytą jakość towarów i usług. Nie jest także odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem lub przy pomocy Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§ 12

 1. Administrator nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy Portalu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

 

§ 13

 1. Administrator odpowiada wobec Użytkownika za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Regulaminu, wyłącznie gdy szkoda powstanie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora, przy czym odpowiedzialność za szkody ogranicza się w każdym przypadku do szkody rzeczywistej (damnum emergens). Strony wyłączają równocześnie deliktową odpowiedzialność Administratora za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem, które stanowi jednocześnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Regulaminu.
 2. W przypadku wystąpienia wobec Administratora przez osobę trzecią z jakimkolwiek żądaniem dotyczącym w sposób pośredni lub bezpośredni treści komentarza wprowadzonego przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest pokryć w całości wszelkie roszczenia z jakimi wystąpią osoby trzecie względem Administratora niezależnie od kwoty roszczenia i zasadności tego roszczenia, a także niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia.

 

§ 14

Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres Administratora, tj. OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o.,  ul. Mickiewicza 29/220-221, 38-500 Sanok. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Administratora w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia. Administrator poinformuje na piśmie Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji, chyba że dotyczy ona dysfunkcji lub usterki wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisów lub bezpośrednio przez Administratora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15

 1. Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia, takim które jest zbliżone do niego celem.
 2. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla Administratora.
 4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Wersja Regulaminu widniejąca na stronach Serwisu zawsze jest wersją aktualnie obowiązującą.
hare 7s jordan 11 low georgetown louis vuitton outlet low bred 13s adidas yeezy 750 boost jordan 13 low hornets low bred 11s jordan 5 midnight navy low georgetown 11s low hornets 13s low georgetown 11s hare 7s low georgetown 11s cement tongue 5s jordan 5 midnight navy low bred 11s low georgetown 11s jordan 5 midnight navy jordan 5 midnight navy jordan 7 lola bunny
jordan 7 hare low bred 11s jordan retro 7 jordan retro 11 jordan 7 hare jordan 5 space jam low bred 13s low bred 11s space jam 5s low citrus 11s low bred 11s hare 7s jordan 11 low bred jordan 11 low bred jordan 11 low citrus louis vuitton outlet jordan 11 low bred low bred 11s low bred 11s low bred 11s